Statuten en huishoudelijk reglement

Klik op de links om onderstaande bestanden als Microsoft Word bestanden op te slaan.


Huishoudelijk reglement

Art. 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam Paardensportvereniging ‘DE VELDRUITERS’  zetel Millingen aan de Rijn
Art. 2. Huishoudelijk reglement
In gevallen waarin de statuten, gedeponeerd op 4 januari negentienhonderd drieënnegentig  bij notaris Rieter te Nijmegen, gewijzigd op 7 december 2009,  niet voorzien, voorziet in eerste instantie het huishoudelijk reglement.
Art 3. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten.
Art.4. Kleding voor de ruiters
De clubkleding voor rijdende leden bestaat uit: witte rijbroek, witte blouse, zwarte rijjas, plastron (soort das) + dasspeld van zilver of goud, witte handschoenen, zwarte veiligheidscap en gepoetste zwarte rijlaarzen.
Art. 5. Harnachement bij wedstrijden
Voor paarden en pony‘s bij afdelingsdressuur (vier-/achttal):
 • Hoofdstel met gecombineerde neusriem
 • Enkele, gladde dressuurteugel of springteugel (dus geen dubbele)
 • Zadel
 • Wit (club) dekje
 • Gevlochten manen (bij voorkeur rechterkant), getoiletteerde oren en manentop vlak achter de oren.
Zorg voor een goed verzorgd uiterlijk van je paard of pony d.w.z. een netjes bijgeknipte staart, de benen en de staart gewassen. Zorg voor een schoon en goed onderhouden harnachement. Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je terecht bij de instructie of het bestuur.
Art. 6. Leden
Ter aanvulling van art. 6 van de statuten geldt voor nieuwe leden een proeftijd van 1 maand. Na deze periode wordt het nieuwe lid door de technische leiding al of niet definitief aangenomen.
De vereniging kent:
 • Jeugd tot 18 jaar met eigen paard/pony
 • Jeugd tot 18 jaar met clubpony
 • Leden vanaf 18 jaar met eigen paard/pony
 • Leden vanaf 18 jaar met clubpony
 • Rustend lid
 • Bijzondere leden (rijdende leden met gebruik rijbak)
 • Ereleden
Art. 7. Bestuur
 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.
 • Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
 • De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is  belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 • In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 • Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 • Ieder lid van het bestuur heeft 1 stem.
Art. 8. Opzegging lidmaatschap
Voor de opzegging van het lessen / lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het opzeggen moet uiterlijk gebeuren op de laatste dag voorafgaande aan de nieuwe maand bij de penningmeester.
Art. 9. Blessures
Bij een ernstige blessure/ziekte van ruiter of paard geldt een eigen risico van 3 weken. Hierna wordt geen contributie in rekening gebracht.
Art. 10. Ereleden
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur, of van tenminste 10 stemgerechtigde leden, door de het bestuur als zodanig zijn benoemd.
Art. 11. Stem- en kiesrecht
Alle leden van de vereniging hebben stem- en kiesrecht in zaken de vereniging aangaande.
Voor aspirant-leden en leden jonger dan 18 jaar, doch langer dan 3 maanden lid, kan een stem uitgebracht worden door een ouder of verzorger.
Wanneer van de vereniging een stemming wordt verlangd in zaken KNHS aangaande, dan zijn alleen de KNHS-leden of ouders en/of verzorgers daarvan stemgerechtigd.
Art.12. Commissies
Het bestuur kan in haar werkzaamheden worden bijgestaan door commissies.
Art.13. Kascommissies
Leden en plaatsvervangende leden (buiten bestuur) van de kascommissie worden voor 2 jaar gekozen op de Algemene Jaarvergadering. Zij bestaat uit twee leden met eventuele plaatsvervanger. Elk jaar treed een van de leden af. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Jaarvergadering. Na goedkeuring dechargeert zij het bestuur voor het door het bestuur gevoerde beleid.
Art.14. Technische leiding
De technische leiding bestaat uit bestuur en instructeurs.
De instructeurs en commandanten worden aangesteld door het bestuur. Voor het toelaten van nieuwe leden of leerlingen binnen hun lessen hebben zij een adviserende stem aan het bestuur.
Voor deelneming aan wedstrijden met clubpony’s beslist het bestuur in overleg met instructeurs.
Art.15. Lestijden
De lestijden worden vastgesteld door het bestuur, Zo nodig in overleg met de technische leiding en lid.
Geoefend wordt een uur c.q. meerdere uren per week Bij het deelnemen aan de les of buitenrit in verenigingsverband dienen amazone c.q. ruiter en paard er ordentelijk uit te zien. Amazones c.q. ruiters dienen zich ook als zodanig te gedragen.
Ieder lid rijdt voor eigen verantwoording en dient voor verzekering van de Wettelijke Aansprakelijkheid zorg te dragen. Bij ongevallen aanvaardt de Vereniging, noch de technische leiding geen enkele vorm van aansprakelijkheid, hetgeen van kracht is bij alle activiteiten van de vereniging.
Art.16. Gedragscode
Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Leden en niet leden mogen de veiligheid van instructie, bestuur, (niet) leden en van pony `s en paarden niet in gevaar brengen. Het (niet) lid die toch de veiligheid in gevaar brengt kan de toegang tot het clubgebouw en clubterrein worden ontzegd.
Bij interventie (door bestuur, instructie, politie etc.) wordt het (niet) lid alleen op ordeverstoring aangesproken. Er wordt niet gediscussieerd (bezwaar kan men schriftelijk aantekenen bij het bestuur).
Bij bedreiging, vernieling en fysiek geweld wordt altijd aangifte gedaan en wordt de schade
op het (niet) lid verhaald. Hierbij valt ook te denken aan kosten die aantoonbaar voortvloeien uit ziekteverzuim ten gevolge van een incident (loonsomschade en immateriële schadevergoeding).
Binnen de club wordt geen enkele vorm van agressie geaccepteerd en onbesproken gelaten. Dit betekent ook dat een ‘kleine scheldpartij’ naar de instructie, het bestuur of andere (niet) leden al gezien wordt als agressie en dus niet wordt geaccepteerd.
(We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent en/of met woede probeert iets te bereiken. Dit gedrag kan gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld of dreiging hiervan. )
Art.17. Lessen. 
   
Rijlessen worden uitsluitend door instructeurs/instructrices gegeven die door het bestuur zijn aangesteld. Voor een instructeur/ instructrice die niet door het bestuur is aangesteld, is het niet toegestaan betaalde lessen te verzorgen op het terrein van de vereniging, tenzij dispensatie is verleend door het bestuur.
Leden behoren tijdens de lessen de aanwijzingen van de instructeur cq instructrice op te volgen.
Leden die in een les zijn ingedeeld, verplichten zich deze les regelmatig te volgen. Wanneer het lid verhinderd is om de les te volgen, moet men zich min. 4 uur voor aanvang van de les afmelden bij de hiervoor aangewezen persoon door het bestuur.
Indien een lid voor langere tijd verhinderd is de lessen te volgen of regelmatig afwezig is, behoudt het bestuur het recht om deze plaats aan een andere combinatie toe te wijzen.
Leden zijn te allen tijde verplicht tijdens het rijden een veiligheidscap of -helm te dragen. De veiligheidscap of –helm dient door middel van een kinband op deugdelijke wijze vast op het hoofd bevestigd te zijn. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of lichamelijk letsel.
Wanneer de bak niet in gebruik is voor lessen of wedstrijden van de vereniging kunnen rijdende / bijzondere leden vrij gebruik maken van de bak.
Bak dient na gebruik schoon opgeleverd te worden (mest vrij).
Art. 18.  Rijbaanregels
 1. Je komt op tijd, indien je te laat komt dien je de instructeur/instructrice om toestemming te vragen of je evt. nog mee mag doen
 2. Bij binnenkomst in de rijbak en bij het op-, af- en uitstappen van paard/pony hinder je de  rijdende ruiters/amazones niet
 3. Tijdens de les is er maar 1 persoon aan het woord, de instructeur/instructrice. Vragen stellen die niet over de les gaan doe je vóór of na de les.
 4. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap is verplicht.
 5. Bij tegemoetkomende ruiters/amazones houd je altijd rechts (net als in het verkeer). Bij het rijden in verschillende tempo’s gaat de langzamere ruiter/amazone naar binnen, zodat de snellere er omheen kan rijden. Halthouden doe je niet op de hoefslag, mits door de instructeur/instructrice zo aangegeven.
 6. Houdt steeds voldoende afstand tot de combinatie voor je, als je dichter dan ca. 5 meter nadert, wend je af en zoek je weer een vrije plaats op (tenzij door de instructie anders aangegeven)
 7. Houdt rekening met onervaren ruiters/amazones en paarden/pony’s, ook bij het gebruik van de zweep
 8. Bij het rijden van figuren, snijdt je een andere combinatie niet
 9. Bij het uit- en inladen en/of verlaten van de rijbak zorg je dat er geen mest- of strooiselresten op het clubterrein achterblijven, bij het clubhuis is wel een bezem, schep en kruiwagen aanwezig
 10. Hengsten zijn niet toegestaan op het clubterrein, tenzij dispensatie is gegeven door het bestuur
 11. Commentaar vanaf de zijlijn is niet toegestaan
Art. 19. Pony’s / paarden       
Alle pony’s en paarden die door de leden op het terrein van de vereniging worden bereden dienen op de door de KNHS voorgeschreven wijze te zijn gevaccineerd. Op verzoek van het bestuur dienst men een vaccinatiebewijs te kunnen overleggen.
In principe kunnen leden gedurende maximaal 2 jaar gebruik maken van een clubpony. Na deze 2 jr dient men te zorgen voor een eigen (verzorg) pony/paard.
Art. 20.  Vrijwilligerswerk    
Rijdende leden en/of ouders/verzorgers verplichten zich tot assistentie bij schoonhouden van het clubgebouw en clubterrein en lichte onderhoudswerkzaamheden.
Rijdende leden en/of ouders/verzorgers worden via een rooster verplicht om een kantinedienst te draaien.
Leden en/of ouders van leden dienen al het mogelijke te doen in het belang van de vereniging. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden bij activiteiten, onderhoud eigen terrein, wedstrijden enz.
Art. 21. Rook-  alcohol beleid
Tijdens de lessen mag er niet gerookt worden in het clubgebouw. Alcohol wordt niet geschonken aan jeugdleden onder de 18 jaar.

Art. 22. Betalingen

Wij doen automatisch het lesgeld incasseren.

Dit gebeurt elke maand, met vooraf gaande een mailing.
Basiscontributie voor alle leden / rustende leden worden in januari geënt .
Art.23. Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
Ieder lid wordt bij toetreding in het bezit gesteld van een exemplaar van het huishoudelijk reglement, de statuten en verdere relevante informatie.
De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de bepalingen van dit reglement, in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist.
Kinderen onder 16 jr dienen onder begeleiding te zijn van een ouder en/of verzorger zodra ze het clubterrein betreden. Kinderen tussen 16-18 jr dient een ouder en/of verzorger bereikbaar te zijn wanneer clubterrein wordt betreden.
Aldus vastgesteld te Millingen a/d Rijn,
d.d. november 2011
Het Bestuur.
Huishoudelijk reglement instructeurs
 1. De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 2. Alle ruiters moeten altijd een veiligheidscap dragen tijdens het rijden. Dit geldt ook voor de kinderen die tussen de lessen door op de pony een ritje maken. Er moet dan altijd iemand mee lopen en de pony vasthouden.
 3. Kinderen die niet in de les horen mogen ook niet mee rijden tenzij in overleg met het bestuur en/of instructie.
 4. Clubpony‘s mogen nooit meer dan 3 uur achter elkaar en per dag lopen (2 uur bij intensieve lessen) (met uitzondering van speciale activiteiten).
 5. Buitenritten:
  De instructeur gaat altijd zelf op de fiets mee en zorgt ervoor dat nog een paar ervaren kinderen of volwassenen (op de fiets) mee gaan. Mocht er onderweg iets gebeuren dan kunnen kinderen of ouders hulp gaan halen.
  Ga nooit naar het strand, want daar is het risico van ongelukken te groot.
 6. Na de les zorgt de instructeur ervoor dat de kinderen:
  – de pony‘s goed droogstappen,
  – de pony‘s water geven,
  – de bitten goed schoonmaken,
  – zadels en de borstels worden opgeruimd in de daarvoor bestemde zadelkastjes,
  – het middenpad en de zadelkamer netjes aanvegen.
 7. Als het slecht weer is kan er een theorieles gegeven worden, uitleg over harnachement, of de zadels en hoofdstellen een keer goed laten poetsen.